“Dịch vụ phụ trợ bảo hiểm” nhóm nghề mới trong ngành BẢO HIỂM

“Dịch vụ phụ trợ bảo hiểm” nhóm nghề mới trong ngành BẢO HIỂM

Gần đây, thị trường bảo hiểm đang hào hứng về một nhóm nghề mới xuất hiện trong luật kinh doanh bảo hiểm, đó là nhóm nghề “dịch vụ phụ trợ bảo hiểm”. Luật KDBH sửa đổi bổ sung năm 2019 đã định nghĩa về nghề mới này như sau:

Trích dẫn:

“21. Dịch vụ phụ trợ bảo hiểm là bộ phận cấu thành của hoạt động kinh doanh bảo hiểm, do doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm và tổ chức, CÁ NHÂN KHÁC thực hiện nhằm mục đích sinh lợi, BAO GỒM TƯ VẤN BẢO HIỂM, đánh giá rủi ro bảo hiểm, tính toán bảo hiểm, giám định tổn thất bảo hiểm, hỗ trợ giải quyết bồi thường bảo hiểm.”

Ngành nghề mới: Dịch vụ phụ trợ bảo hiểm

Theo đó, dịch vụ phụ trợ bảo hiểm bao gồm 5 nhóm nghề:

1. Tư vấn bảo hiểm là hoạt động cung cấp dịch vụ tư vấn về chương trình bảo hiểm, sản phẩm bảo hiểm, quản trị rủi ro bảo hiểm và đề phòng, hạn chế tổn thất.

2. Đánh giá rủi ro bảo hiểm là hoạt động nhận diện, phân loại, đánh giá tính chất và mức độ rủi ro, đánh giá việc quản trị rủi ro về con người, tài sản, trách nhiệm dân sự làm cơ sở tham gia bảo hiểm.

3. Tính toán bảo hiểm là hoạt động thu thập, phân tích số liệu thống kê, tính phí bảo hiểm, dự phòng nghiệp vụ, vốn, biên khả năng thanh toán, đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh, xác định giá trị doanh nghiệp để bảo đảm an toàn tài chính của doanh nghiệp bảo hiểm.

4. Giám định tổn thất bảo hiểm là hoạt động xác định hiện trạng, nguyên nhân, mức độ tổn thất, tính toán phân bổ trách nhiệm bồi thường tổn thất làm cơ sở giải quyết bồi thường bảo hiểm.

5. Hỗ trợ giải quyết bồi thường bảo hiểm là hoạt động hỗ trợ bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm, người thụ hưởng hoặc doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện các thủ tục giải quyết bồi thường bảo hiểm.”

Như vậy, theo định nghĩa nêu trên về “dịch vụ phụ trợ bảo hiểm”, có 5 nhóm nghề mà một cá nhân có thể chọn tham gia vào lực lượng lao động phụ trợ, cung cấp dịch vụ cho thị trường bảo hiểm. Tổ chức, cá nhân có thể chọn 1 trong 5, hoặc chọn tất cả 5 nhóm nghề, miễn sao thoả điều kiện của Luật, vì đây là ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Mà quan trọng hơn, đó là khách hàng có chọn bạn là người cung cấp dịch vụ hay không, theo quy luật thị trường.

Trong 5 nhóm ngành nghề nói trên có nhóm số 1, tư vấn bảo hiểm thường bị mọi người nhầm lẫn với đại lý bảo hiểm, nên được phân biệt rõ hơn bằng cái tên “Tư vấn bảo hiểm độc lập”

“Tư vấn bảo hiểm là hoạt động cung cấp dịch vụ tư vấn về CHƯƠNG TRÌNH BẢO HIỂM, SẢN PHẨM BẢO HIỂM, quản trị rủi ro bảo hiểm và đề phòng, hạn chế tổn thất.” TƯ VẤN VIÊN là người có chứng chỉ tư vấn bảo hiểm độc lập do bộ tài chính cấp phép và hoạt động đọc lập – Xin lưu ý: chỉ với tư cách độc lập, thì người đó mới được gọi là tư vấn viên. Cho dù có chứng chỉ tư vấn bảo hiểm theo quy định,nhưng khi đã ký hợp đồng đại lý, thì người đó sẽ là ĐẠI LÝ BẢO HIỂM, vẫn phải tuân theo các cách hiểu/vận hành kinh doanh theo điều 84-85 Luật KDBH 2000.

Để hiểu và phân biệt giữa tư vấn viên bảo hiểm độc lập và đại lý bảo hiểm, mời bạn đọc xem bài viết chi tiết về Đại lý bảo hiểm và tư vấn bảo hiểm độc lập

Leave a Reply

Your email address will not be published.